Inn På Tunet- en alternativ læringsarena

10. aug, 2019

Tjenestene skal gi deltakerne:

  • mestring
  • utvikling
  • trivsel

 

Målsettingen med IPT er primært å bidra positivt til helse, utvikling og trivsel for den enkelte bruker. Tilbudene bygger på samarbeid med oppvekst,- utdannings,- helse, eller sosialsektoren, og omfatter aktiviteter med utgangspunkt i både gårdens og bondens ressurser.

 

•Inn på tunet er tilrettelagt og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk

•Disse tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel

•Aktivitetene til tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet her

•Gårdsmiljøet åpner for mange muligheter og aktiviteter som enkelt kan tilrettelegges hvert individ sine evner og forutsetninger

•Målsettingen med IPT er primært å bidra positivt til helse, utvikling og trivsel for den enkelte bruker

•Tilbudene bygger på samarbeid med oppvekst,- utdannings,- helse, eller sosialsektoren
 
 
Vi tilbyr på Menings- og mestringsgården:
- Alternativ læringsarena for skoleelever 
- Motivasjons- og mestringsarena for utvikling av bærekraftige holdninger og verdier
- Gårdsaktiviteter med trygge og forutsigbare rammer 
 
- En unik arena hvor ungdom kan få oppleve magiske læringsøyeblikk
 

Vi benytter induktive læringsmetoder hvor vi går direkte inn i oppgaven og lærer mens vi

jobber, dette er en "hands on" tilnærming.

"Skulder mot skulder"- metoden gir ungdommene en opplevelse av trygghet og stabilitet i

læringsprossessen, og som sørger for tett oppfølgning.

Det pedagogiske teamet på gården har kontinuelig fokus på å utvikle elevenes proksimale

utviklingssone, dette sikrer oss en jevn utvikling av elevens evner og ferdigheter.

"Learning by doing- and reflection" gir elevene gode grunnpilarer og byggeklosser til videre

utvikling av tankeprossesser. 

 

Visjon: "Med hjerterom for alle"

 

Motto: " -Vi har alle ressurser å bidra med"