16. nov, 2017

"Inn på tunet" tilbudet

Menings- og mestringsgården ble godkjent som en Inn på tunet gård 18.05.2017 :-) Godkjenningen er basert på en egen- og en eksternrevisjon. Dette går bl.a. ut på å vurdere gården, dyrene, meg som tilbyder, samt rutiner for drift og dokumentering av alt fra etikk og beredskap, til aktiviteter og førstehjelp. Ekstern revisor ble utsendt fra KSL (kvalitetssystem i landbruket) mens selve godkjenningen kom fra Matmerk. Denne godkjenningen gir et kvalitetsstempel på de fysiske aspektene ved gården, mens atmosfæren, tryggheten og gleden gården og dyra gir må rett og slett oppleves!

Inn på tunet bedriften er hoved driften på gården. Vi tilbyr tjenester som:
- tilrettelagt fritidsarena
- dagaktivitetstilbud til ulike målgrupper
- praktisk pedagogisk gårdsskole hvor vi inkluderer skolefag inn i driften på gården
- arbeidsopptreningsarena for mennesker som trenger å komme inni arbeidsrutiner for og som    treger å øke tro på egne evner 

De fleste aktivitetene omhandler dyrene, og med dette som grunnlag har vi store muligheter for individuell tilrettelegging slik at alle får oppleve mestring også bygger vi videre på dette i andre oppgaver og aktiviteter. I tillegg til aktivitetene omhandlende dyrene, har vi en liten skogsfelkk tilhørende småbruket vi kan bruke til aktiviteter, samt rundt 30 mål med dyrka mark som blir slått til grovfôr til dyra. 

Hestene på gården er rolige, sosiale og nysgjerrige! Hesten er den dyrearten som i størst grad blir satt i system i forhold til oppgaver og interaksjon med deltakerne av tilbudene på gården. Dette er på grnn av hestens egenskaper som gir umiddelbar respons på deltakers følelsesmessige tilstand og hvilke intensjoner som ligger bar enhver handling. Hesten viser om det er samsvar mellom adfeden deltaker viser og hvordan den emosjonelle tilstanden er. Dette gjør den ved å speile det mennesket den er sammen med. Ved å "lese hesten" kan tilbyder/ gårdeier jobbe ut i fra "hva hesten sier" og finne de riktige spørsmålene for å sette igang prosesser hos deltaker.

Å dyrke egne grønnsaker som vi bruker til matlaging inne i varmestua gir mening og mestring på kjøkkenet og gjennom arbeidsoppgavene ute i grønnsakshagen påvirker vi hva vi kan høste og bruke. Vi gjøre vårt beste for at oppgavene skal gi umiddelbar mening og gjennom tilrettelegging skal det være mulig å oppnå mestring. Dette bygger motivasjon og tillitt til egne evner, og gir følelse av å være en ressurs.